Inrichting Npuls

Wil je weten hoe Npuls ingericht is? Lees over het stafbureau, de stuurgroep, de rol van de partners en de sleutelteams van de instellingen.

Zo zit Npuls in elkaar

Het programma is opgedeeld in twee fasen: de eerste fase van 24 maanden, en een tweede fase van zes jaar. De stuurgroep stuurt op en monitort de voortgang van het programma.  

De programmadirecteur van Npuls rapporteert aan de stuurgroep over de activiteiten van het programma, zowel van de programmaorganisatie, als activiteiten van de het programma in de sector. Met de programmaorganisatie bedoelen we de centrale staf van Npuls, zoals de procesmanager en operationeel manager, het communicatieteam en de teams van de verschillende programmaonderdelen. 

Ook rapporteert de directeur over de voortgang van de activiteiten van het NRO en de Centers for Teaching and Learning. De stuurgroep mag nadere kaders te stellen voor de uitvoering van de programmaplannen door de programmaorganisatie. Ook kan de stuurgroep individuele instellingen aanspreken over hun deelname in het programma. 

Het kan voorkomen dat voor Npuls besluiten moeten worden genomen die buiten de beslissingsbevoegdheid van de stuurgroep vallen, maar die wel essentieel zijn voor het behalen van de doelstellingen van het programma. Als dat voorkomt, worden deze beslissingen voorgelegd aan de Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, en de ledenraad van SURF. Denk hierbij aan besluiten over sectorbrede adoptie van producten of afspraken.  

Wanneer Npuls in het realiseren van plannen of ambities tegen wettelijke belemmeringen aanloopt of aanbevelingen heeft voor het onderwijsstelsel, gaat de stuurgroep na afstemming met de sectorverenigingen, daarover in gesprek met het Ministerie van OCW. 

 

Dit doet de stuurgroep van Npuls

De stuurgroep wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en bestaat daarnaast uit vertegenwoordigers van organisaties uit de sector. Dat zijn de volgende organisaties: 

 • De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, Universiteiten Nederland hebben ieder twee leden afgevaardigd namens de onderwijsinstellingen. Deze vertegenwoordigers bewaken of Npuls blijft aansluiten bij de behoeften van de instellingen; 
 • SURF is zowel penvoerder voor de programmaorganisatie, als opdrachtnemende organisatie voor (onderdelen van) de ict-infrastructuur. De vertegenwoordiger van SURF bewaakt of dat wat het programma vraagt t.a.v. de opdrachtnemersrol uitvoerbaar is en/of de risico’s van het penvoerderschap beheersbaar en acceptabel blijven voor SURF; 
 • Het Ministerie OCW is agendalid. Het ministerie stelt jaarlijks de begroting vast en kan als agendalid continue zicht houden op het verloop van het programma, en ook de synergie met andere NGF-programma’s in het oog houden; 
 • De studentenbonden JOB-MBO, ISO en LSVb zijn agendalid. Zij wonen vergadering bij wanneer voor hun achterban relevante agendapunten besproken worden. In het proces op weg naar de consensus tussen alle partijen zijn zij gesprekspartner. 

 

Momenteel bestaat de stuurgroep uit de volgende leden: 

 • Lodewijk Asscher – onafhankelijk voorzitter 
 • Mirjam Koster – MBO Raad 
 • Aniel Ramawadh – MBO Raad 
 • Timo Kos – Vereniging Hogescholen 
 • Angelien Sanderman – Vereniging Hogescholen  
 • Arthur Mol – Universiteiten van Nederland 
 • Peter-Paul Verbeek – Universiteiten van Nederland 
 • Jet de Ranitz – SURF  
 • Heidi Boussen – Ministerie van OCW 
pijlen naar beneden

De rol van de partners

In Npuls werken vijf partners samen. Dat zijn de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen (VH), Universiteiten van Nederland (UNL), SURF en het NRO. Iedere partner heeft een eigen rol in het programma.  

De sectorverenigingen (MBO Raad, VH en UNL) verenigen en vertegenwoordigen alle publieke instellingen in het vervolgonderwijs in Nederland. Momenteel zijn dat er 107, maar dat aantal verandert wel eens door fusies. De sectorverenigingen zorgen voor draagvlak voor Npuls in hun achterban en vormen de brug tussen het programma en hun sector. Elke vereniging heeft een vertegenwoordiger in het regieteam van Npuls, een liaison.  

Voor de MBO Raad is dat Manon Geven, voor de Vereniging Hogescholen is dat Elsbeth Vonkeman en voor Universiteiten van Nederland is dat Anne-Roos Renkema.  

Ook SURF is vertegenwoordigd in het regieteam, door Johanna de Groot. De betrokkenheid van SURF in het programma is tweeledig: SURF is penvoerder van het programma én uitvoerder van activiteiten in het programma, met name binnen de ict-infrastructuur. 

De vijfde partner is het NRO. Het NRO voert onderdelen van de Kennishub leren & innoveren van Npuls uit. 

Dit zijn de partners van Npuls

We werken met een sleutelteam van elke instelling

Npuls maken we met en voor de (collega’s in de) instellingen tot een succes. Dat vergt intensieve samenwerking tussen de collega’s in de instellingen en Npuls. Om deze samenwerking vorm te geven, heeft het team van Npuls een werkwijze bedacht waardoor de instellingen nauw verbonden zijn met Npuls.  

Elke instelling heeft een Npuls-sleutelteam. Een sleutelteams bestaat uit de belangrijkste spelers in de instelling rondom digitalisering, onderwijsbeleid, informatievoorziening, bibliotheken, en onderwijsuitvoering en -organisatie. Denk hierbij aan functionarissen die een sleutelrol vervullen in (strategisch) onderwijsbeleid, informatiemanagement, ict, onderwijs- en studentadministratie, docentprofessionalisering, Centers for Teaching and Learning, en data en Institutional Research.  

De sleutelteams vervullen een cruciale rol in het benutten van de mogelijkheden van Npuls voor hun eigen instelling. Tegelijkertijd spelen ze een belangrijke rol in het realiseren van het succes van Npuls in en met de instellingen.  

Het sleutelteam is het aanspreekpunt voor collega’s van de eigen onderwijsinstelling als zij vragen hebben over Npuls en de vormgeving daarvan in de instelling. Ook kan het team de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en implementatie van activiteiten in relatie tot Npuls. Tegelijkertijd is het sleutelteam het aanspreekpunt voor het team van Npuls over de instelling. 

De sleutelteams: 

 • Zijn het aanspreekpunt voor collega’s van de eigen instelling als zij vragen hebben over Npuls en de vormgeving daarvan in de instelling 
 • Zijn het aanspreekpunt voor het team van Npuls over de instelling; 
 • Stimuleren en faciliteren de ontwikkeling en implementatie van Npuls oplossingen en -activiteiten binnen de instelling; 
 • Zijn binnen de instelling ambassadeur en kennisdrager voor Npuls. Ze zorgen ervoor dat de doelgroepen de mogelijkheden van Npuls kennen; 
 • Kunnen bij de programmaorganisatie mogelijke knelpunten van Npuls adresseren.

 

Voor inspiratie en de uitwisseling van ervaringen tussen sleutelteams zal het programma (regionale) uitwisseling organiseren. Daarnaast zullen we periodiek alle leden van de sleutelteams bij elkaar brengen, zodat diverse betrokkenen uit alle instellingen samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Npuls in hun instellingen. 

Wil je weten hoe je het sleutelteam van jouw instelling bereikt? Kijk dan op de contactpagina en zoek op jouw instelling.  

We willen advies – gevraagd en ongevraagd

Npuls is een programma van de hele vervolgonderwijssector. We doen dit met elkaar en daarom zullen de teams van de programmaonderdelen of het programma zelf af en toe input en advies willen ophalen uit de belangrijkste stakeholders. Daarvoor richten we adviesraden in van studenten en lerenden, docenten, ict-professionals uit het onderwijs, leden van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande groepen, overleggen en organisaties.  

Daarnaast zullen we de adviesraden uitnodigen bij de viermaandelijkse planningsbijeenkomsten. Over de planningsbijeenkomsten lees je verderop meer. Ook delen we de agenda voor de stuurgroepvergaderingen met hen. Uiteraard staan we daarnaast niet alleen open voor gevraagd advies, maar ook ongevraagd advies. Dat advies kan zijn voor de stuurgroep of de programmadirecteur, maar ook de teams van de programmaonderdelen, of de staf. Bijvoorbeeld het communicatieteam. Heb je bijvoorbeeld een tip voor de website? Dan horen we graag van je via info@npuls.nl. 

Werkwijze: we houden het wendbaar

Binnen Npuls voegen we het wendbaar werken framework (agile) en servicedesign toe aan bestaande en bekende processen. Beide aanpakken zijn de afgelopen 20 jaar ontstaan vanuit de behoefte van grote organisaties met een complex digitaal ecosysteem om effectief, via kort-cyclische empirische ‘sprints’, aantoonbare waarde te creëren voor de gebruikers van digitale diensten.

De essentie van deze aanpak voor het Npuls programma bestaat eruit dat, binnen de hoofddoelstellingen en ambities van het programma, de realisatie van producten, diensten en inrichting van processen wordt gestructureerd in korte iteraties van ontwerpen en realiseren. Daarbij wordt consequent gestreefd om deze kort cyclische iteraties zo vorm te geven dat bruikbare waarde wordt gecreëerd voor gebruikers. Zij nemen in het realisatieproces dan ook een belangrijke plaats in, zowel bij het uitwerken van behoeften als in de evaluatie van resultaten. De opgeleverde functies, producten etc. worden zo veel mogelijk direct in gebruik genomen en al doende verbeterd (bijvoorbeeld in de praktijk van gebruikers die meewerken in pilots).

Onderwijs bewegen