Achter de schermen | Update van de coördinatieteams

Hoewel het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs in januari 2023 pas van start gaat, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereidingen van de verschillende onderdelen. In dit artikel nemen we je mee in de stand van zaken per coördinatieteam.

04 oktober 2022 5 min

Elk programmaonderdeel wordt voorbereid door een coördinatieteam. De teams bestaan stuk voor stuk uit een vertegenwoordiging van experts uit het mbo, hbo, wo en SURF. Rond de zomervakantie zijn alle coördinatieteams voor het eerst bij elkaar gekomen. Ze hebben kennis gemaakt en inmiddels zijn ze begonnen aan hun taak. Alle teams werken aan een startdocument wat dient als advies aan de (nog te benoemen) teamleiders van het programmaonderdeel, zodat er in januari een vlotte start gemaakt kan worden.

Coördinatieteam Transformatiehub Digitale leermaterialen

Een transformatiehub is een gemeenschap van docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers die zich met een van de thema’s uit het programma bezighouden. Samen lossen ze complexe vraagstukken in de onderwijspraktijk op. Het doel van transformatiehub Digitale leermaterialen is via één platform op een goede en overzichtelijke manier toegang te krijgen tot leermaterialen voor alle lerenden. Dat betekent ook het maken van betere afspraken over het gebruik en de toegang tot leermaterialen tussen uitgevers, bibliotheken en de onderwijsinstellingen. Ook wil het team het ontwikkelen, delen en gebruiken van open leermaterialen door docenten beter ondersteunen en stimuleren.

Concreet betekent dit dat de transformatiehub afspraken maakt met uitgevers en bibliotheken over het beschrijven en beschikbaar stellen van leermaterialen. Ook wordt edusources.nl verder ontwikkeld. Binnen dit coördinatieteam worden de volgende vijf thema’s voorbereid voor de eerste fase:

Platform: Samen met team ict-infrastructuur wordt gewerkt aan het ecosysteem voor digitale leermaterialen.

Ondersteuningsloket: Samen met team kennisinfrastructuur worden activiteiten georganiseerd, die gericht zijn op kennisopbouw en kennisdisseminatie.

Inkoop van digitale leermaterialen: De eerste stap voor het team is de ontwikkeling van een afsprakenstelsel.

Vergroten van het aanbod open leermaterialen: Diverse stimuleringsregelingen worden ingericht.

Vergroten van de adoptie van digitale en open leermaterialen: Diverse stimuleringsregelingen worden ingericht.

Wil je in contact komen met het coördinatieteam? Dat kan! Mail Kirsten Veelo  kirsten.veelo@surf.nl of Imane Oulali i.oulali@mboraad.nl 

Coördinatieteam Transformatiehub Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs

Ook transformatiehub ‘Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs’ is een gemeenschap van docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers. Samen lossen ze complexe vraagstukken in de onderwijspraktijk op. Transformatiehub ‘Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs’ heeft als doelstelling dat lerenden (16-99 jaar) kunnen kiezen uit het onderwijsaanbod van alle onderwijsinstellingen. Inschrijven gaat gemakkelijk, en alle studieresultaten zijn op één plek te vinden. Het onderwijs is actueel, omdat het aansluit op de vraag van arbeidsmarkt en samenleving.

Het coördinatieteam brengt in kaart welke projecten onder deze hub gestart of vervolgd kunnen worden, en wat daarvan de kosten zijn. Verder is er intensieve afstemming met ict-infrastructuur, die de transformatiehub faciliteert, over sectorale initiatieven zoals MOSA, Eduexchange en Microcredentials.

Wil je in contact komen met een coördinatieteam? Dat kan! Mail Paul den Hertog paul.denhertog@surf.nl of Ulrike Wild ulrike.wild@wur.nl.

Coördinatieteam Kennisinfrastructuur

Een gedeelde kennisinfrastructuur is een manier om bestaande en nieuwe kennis over onderwijsinnovatie te delen zodat docenten er echt iets aan hebben. Via één vindplaats krijg je toegang tot alle kennis. Zo zal het team kennisinfrastructuur de kennis die opgedaan wordt binnen de transformatiehubs – waar wetenschappelijk en praktijkonderzoek plaatsvindt –  vertalen naar praktische handleidingen voor docenten. Met de kennisinfrastructuur zorgen ze ook dat bestaande en nieuwe kennisnetwerken elkaar goed kunnen vinden. Daardoor wordt er meer kennis uitgewisseld over wat werkt. Het coördinatieteam Kennisinfrastructuur houdt zich bezig met de volgende thema’s:

Centers for Teaching & Learning: Het coördinatieteam ziet grote verschillen tussen de verschillende sectoren en brengt de verschillen en overeenkomsten in kaart; hierna maakt het team een voorstel voor criteria waar een Center for Teaching & Learning aan moet voldoen om subsidie aan te kunnen vragen

Platformen en netwerken: Het team inventariseert welke netwerken en platformen er binnen de sectoren zijn en welke organisatiestructuur en verbindingen wenselijk zijn.

Professionalisering: Het team onderzoekt de relatie tussen de professionaliseringsactiviteiten zoals benoemd in de aanvraag onder de kennisinfrastructuur en de nog te starten transformatiehub.

Onderzoek: Er zijn gesprekken gestart om te bepalen hoe de verschillende vormen van onderzoek een plek krijgen in de kennisinfrastructuur en in het programma.

Wil je in contact komen met het coördinatieteam? Dat kan! Mail Esther van der Linde esther.vanderlinde@surf.nl of Nynke Kruiderink nynke.kruiderink@surf.nl.

Coördinatieteam ict-infrastructuur

De sectorale ict-infrastructuur dient als een wegennet voor alle ict-voorzieningen die lerenden en docenten nodig hebben. De infrastructuur zorgt ervoor dat de ict-voorzieningen op elkaar aansluiten. Dat maakt samenwerking mogelijk, met elkaar en met de arbeidsmarkt en samenleving. Het team maakt nationale afspraken, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijsgegevens worden opgeslagen en uitgewisseld. Onder de ict-infrastructuur vallen ook nieuwe ict-voorzieningen die nodig zijn om de programmaplannen te realiseren. Voor een deel ontwikkelen ze die zelf; andere kopen ze gezamenlijk in of ontwikkelen ze samen met de markt. SURF speelt een grote rol bij het organiseren van de sectorale ict-infrastructuur; ook omdat SURF deze na het programma zal blijven beheren.

Het coördinatieteam ict-infrastructuur houdt zich momenteel bezig met het in kaart brengen van de generieke voorzieningen in het huidige ict-landschap binnen de drie sectoren (mbo, hbo, wo). Verder worden er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de ict-infrastructuur en de transformatiehubs. De ict-infrastructuur faciliteert namelijk de transformatiehubs.

Wil je in contact komen met het coördinatieteam? Dat kan! Mail Corno Vromans corno.vromans@surf.nl of Femke Morsch femke.morsch@surf.nl.

Het laatste nieuws