Wendbaar georganiseerd onderwijs

Met het mbo, hbo en wo bewegen naar een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem: een systeem waarin de lerende – zowel de initiële student als de leven lang lerende – regie heeft op de eigen leerroute met meer keuzemogelijkheden. Dat doen we door middel van concrete gezamenlijke oplossingen en aanpakken zetten.

Faciliteren van een verscheidenheid aan leerwegen en wensen

 

De uitdagingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, en de veranderingen in behoeften van lerenden vragen om een verandering in het onderwijssyteem, waarbij wendbaar het sleutelwoord is. ​

Het mbo, hbo en wo bewegen naar een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem. Dat is een systeem waarin de lerende regie heeft op de eigen leerroute en – naast het bestaande pad – meer keuzemogelijkheden heeft. Deze route is kwalitatief van wereldklasse, sluit aan de behoefte van de lerende en biedt de kans om een leven lang te ontwikkelen. Vanuit de transformatiehub geven we met het publieke vervolgonderwijs een impuls aan de randvoorwaarden voor een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem. Met als doel: de beweging naar wendbaar, nu én in de toekomst.​

Voor Samira, die net haar HAVO heeft afgerond, kan dat een leerroute zijn gericht op het behalen van een bachelordiploma. Terwijl voor Barry, die al jaren werkt en vanwege ontwikkelingen in zijn vakgebied een leervraag heeft, een korter traject perfect aansluit.

De beweging naar wendbaar – hoe?

Met elkaar leren we hoe je als instelling je onderwijsorganisatie flexibel kunt inrichten, hoe je de gewenste flexibilisering kan ondersteunen en hoe je met elkaar wendbaar onderwijs organiseert, zowel op instellings- als stelselniveau. ​

Daarvoor zijn afsprakenstelsels, standaarden en architecturen van groot belang. Want gezamenlijke afspraken en processen zorgen voor optimale ondersteuning van de lerende bij het maken van keuzes rondom het leertraject, het inschrijven, het volgen van onderwijs, toetsen, diplomering en het beheer van behaalde resultaten. Samenwerking tussen instellingen binnen de sectoren en tussen de sectoren  is daarbij essentieel. Daar geven we vanuit de hub een impuls aan. ​

De onderwijsinstellingen zijn zelf aan zet om de beweging naar wendbaar te maken.  En de hub is de plek waar de behoeften vanuit de doelgroepen in beeld worden gebracht, geprioriteerd en opgevolgd. Dat doen we via pilots, projecten en acties. Zo exploreren we en vanuit daar, werken we stapsgewijs toe naar een bredere verankering.​ De hub heeft vier themalijnen. Hieronder vallen verschillende projecten en pilots. Die vind je hieronder.

Eigen leerroute

Stel je voor dat je als lerende makkelijk een vak of een keuzedeel aan een andere onderwijsinstelling kunt volgen (in het mbo, hbo of wo) en dat de administratie hiervoor ook soepel verloopt via een collectief aangelegde structuur. De lerende heeft de keuze voor een eigen pad, om buiten de begaande paden te gaan of voor een standaard route.

Studentmobiliteit

Vakken volgen bij een andere instelling en daarmee je leerpad personaliseren. Zonder administratieve en oragnisatorsche drempels bij de lerende, onderwijsprofessional en onderwijsinstelling.

Het doel? Elke lerende heeft eenvoudig inzicht in het onderwijsaanbod waar diegene toegang toe heeft – zij het van de eigen instelling, of dat van een andere (samenwerkende) instelling. Bij het volgen en afronden van het onderwijs ervaren lerenden geen administratieve drempels tussen de ict-voorzieningen van de verschillende instellingen.

Wil je meedenken hoe dit toekomstbeeld vorm kan krijgen, welke randvoorwaarden belangrijk zijn en welke vraagstukken opgelost moeten worden rondom studentmobiliteit in het hbo en wo? Meld je aan voor de werkconferentie op 18 juni.

Standaarden

Voor wendbaar georganiseerd onderwijs zijn open standaarden essentieel. Een voorbeeld is de Open Onderwijs API (OOAPI), een open standaard die het delen van onderwijsdata mogelijk maakt. Hoewel het concept standaarden vaak wordt geassocieerd met technologie, is de ontwikkeling van afspraken en protocollen (standaarden) waarop technologie kan bouwen, afhankelijk van veel informatie en input vanuit zowel inhoudelijke als onderwijskundige aspecten van het onderwijsproces (bijvoorbeeld de beschrijving van onderwijseenheden).

OKE

Binnen Npuls werken we aan Onderwijs Koppelingen Examinering (OKE) in het mbo. Het project is gestart binnen MBO Digitaal, en heeft nu een plekje gekregen binnen Npuls. Rond de 40 instellingen doen inmiddels mee aan de pilots. OKE is een initiatief om je Student Informatie Systeem (SIS), je planningsapplicatie en toetsafnamesysteem digitaal met elkaar te koppelen.

Meer weten over OKE? Lees het interview met Hans Swart, programmamanager OKE.

Eenduidige certificering

De huidige ontwikkelingen in het onderwijsaanbod van Leven Lang Ontwikkelen vereisen een uniforme certificering binnen het mbo, hbo en wo. Hierbij hoort het erkennen en mogelijk maken van kleinere onderwijseenheden, zoals microcredentials.

Microcredentials

Microcredentials: een steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Binnen Npuls geven we een impuls aan deze onderwijseenheden, zowel binnen het mbo als het hbo en wo. Microcredentialing – het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – stimuleert flexibilisering van het onderwijs en geeft herkenbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelenaanbod van instellingen.

Het doel? De pilot in het mbo en het project ‘Samen doorbouwen aan microcredentials’ in het hbo en wo richten zich op de adoptie en implementatie van microcredentials als een betrouwbaar digitaal certificaat. Met een microcredential kunnen lerenden aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na een succesvolle afronding van een onderwijseenheid.

Meer informatie vind je hier.

Regie op persoonlijke leeropbrengsten

We zien een persoonlijke digitale omgeving voor ons, waar de lerende eigen leer- en ontwikkelopbrengsten kan bewaren, inzien, delen en waar de lerende regie over heeft. De lerende bepaalt zelf welke informatie zichtbaar is voor anderen en welke informatie privé is. Leeropbrengsten zoals diploma’s, certificaten en andere ‘bewijzen’ zijn dan digitaal beschikbaar. We starten met de ontwikkeling van de omgeving binnen het project eduwallet.

Eduwallet

Het project Eduwallet richt zich op de verkenning van één eigen omgeving voor een lerende om alle leer- en ontwikkelopbrengsten in op te slaan. Deze gegevens zijn via een eigen digitaal dossier altijd en overal toegankelijk.

Meld je aan: meedenken met de hub

Onderwijsprofessionals opgelet! Wil je meedenken over de thema’s als persoonlijke leerroutes, studentmobiliteit, microcredentials, regie op persoonlijke leeropbrengsten en standaarden? Meld je dan aan voor de groep meedenkers van de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs. De groep meedenkers denkt overkoepelend mee over de verschillende themalijnen, projecten en pilots tijdens maandelijkse meedenkuurtjes. Geïnteresseerd?

Meer informatie over de meedenkuurtjes

Voor wie doen we dit

(edtech)

Lerenden

… kunnen hun hele leven (delen van) opleidingen volgen, over de grenzen van de eigen opleiding of instelling heen, en regie voeren op de eigen leer- en ontwikkelopbrengsten.

boeken

Docenten

… hebben altijd inzicht in de actuele stand van zaken, in de ambities van de lerenden en eventuele bijzondere omstandigheden

stijgende lijn

Beleidsmakers

… kunnen kennis nemen van inzichten die ze hebben opgedaan binnen andere instellingen (kenniscirculatie) en deze vertalen naar de lokale context, voor het maken van gezamenlijke afspraken over de inrichting van de onderwijslogistieke keten

Het jaarplan

Je kunt hieronder het jaarplan 2024 van Wendbaar georganiseerd onderwijs downloaden. Hier staan o.a. de doelstellingen en missie in van het programmaonderdeel.

Download hier het jaarplan
Vragen? Neem contact op met het team van Wendbaar georganiseerd onderwijs
Pauline Kamphorst
Programmamanager
Ashwin Brouwer
Aanvoerder
Bram van der Kruk
Aanvoerder
Ulrike Wild
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen