Veelgestelde vragen

Heb je vragen over Npuls en de inhoud en werkwijze van het programma? Hieronder vind je de meest gestelde vragen.

Meedoen met Npuls

Leuk dat je mee wilt doen! Op dit moment zijn we de programmaorganisatie aan het opzetten en bereiden we met een uitgebreide groep mensen de inhoud van het programma voor. Onderwijsinstellingen kunnen op meerdere manieren meedoen aan het programma, via een transformatiehub, een Center for Teaching & Learning en door een sleutelteam samen te stellen binnen de instelling.

Kan ik deelnemen aan een transformatiehub?

Er zullen experts nodig zijn in de transformatiehubs die met draagvlak kunnen innoveren rondom de verschillende thema’s. De transformatiehubs worden geleid door een programmamanager en aanvoerder(s). Zij hebben een sleutelpositie in het trekken van de hub. Ze worden ondersteund door een team van experts vanuit de instellingen. Een kernteam van vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo en wo zal steeds de aansluiting tussen de praktijk in de instellingen en het innovatieve werk in de hubs moeten verzorgen. Het proces over het vullen van dit team zal snel nader worden toegelicht.

Wat is een Center for Teaching & Learning?

Deze centers spelen een belangrijke rol in de wisselwerking met het centrale programma. Voor de instellingen zullen er – via het ministerie – middelen vrijkomen om te investeren in een Center for Teaching & Learning (CTL). Hiervoor zal een subsidieregeling worden opengesteld. Hier vind je meer informatie over CTL’s en kijk hier voor informatie over de subsidieregeling.

Wat is een sleutelteam?

Om de aansluiting tussen het werken in de transformatiehubs en infrastructuren en de instellingen zo goed mogelijk te maken, willen we binnen elke instelling een team van sleutelfunctionarissen vormen. Deze sleutelteams zullen de schakel zijn tussen Npuls en de instellingen gedurende de duur van het programma. De sleutelteams bestaan uit de belangrijkste spelers in de instelling rondom digitalisering, onderwijsbeleid, en onderwijsuitvoering en -organisatie. Denk hierbij aan functionarissen die een sleutelrol vervullen in (strategisch) onderwijsbeleid, informatiemanagement, ICT, bibliotheken, onderwijs- en studentadministratie, docentprofessionalisering, en data en IR. Kijk hier om het sleutelteam in jouw instelling te vinden.

Kan ik als student ook meedoen met Npuls?

Er komen verschillende mogelijkheden om deel te nemen. In de transformatiehubs kun je zelf bijdragen aan experimenten met onderwijsvernieuwing.

Ik ben docent, kan ik meedoen aan het programma?

Vanaf 2023 krijgen docenten verschillende mogelijkheden om mee te doen. In de Kennishub leren & innoveren verbinden en starten we netwerken voor docenten. Dat doen we in samenwerking met het ComeniusNetwerk, SURF Communities en met bestaande docentennetwerken in de onderwijsinstellingen. In het Center for Teaching & Learning van jouw instelling vind je kennis en advies om je onderwijs te vernieuwen. In de transformatiehubs kun je bijdragen aan experimenten met onderwijsvernieuwing.

Ik ben onderwijsadviseur op het gebied van innovatie (met ict), hoe kan ik meedoen?

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan de Kennishub leren & innoveren en aan de Centers for Teaching & Learning. Kijk hier voor de huidige vacatures.

Ik ben ict’er, hoe kan ik bijdragen aan Npuls?

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan de sectorale ict-infrastructuur. Houd deze website in de gaten voor de vacatures voor het programma.

Kan ik als onderzoeker ook een bijdrage leveren aan Npuls?

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan het onderzoek dat in de transformatiehubs plaatsvindt en aan de gedeelde kennisinfrastructuur. Vanaf 2023 zet NRO een call voor onderwijsonderzoek uit. Meer informatie vind je later op deze website.

Het programma

Het programma bestaat uit een ict-infrastructuur, een Kennishub leren & innoveren met daarin Centers for Teaching & Learning, en transformatiehubs en pilothubs.

Wat gebeurt er in een transformatiehub?

In de transformatiehubs werken docenten, lerenden, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers samen aan complexe vraagstukken. Zij zijn de koplopers rondom een thema. Ze organiseren experimenten, gericht op het oplossen van knelpunten en het realiseren van ambities. De experimenten vinden plaats in de onderwijspraktijk van deelnemende instellingen, en soms ook in de praktijk van werkgevers. De transformatiehubs schrijven calls uit om bij te dragen aan de experimenten.
De transformatiehubs leveren niet alleen kennis op, maar ook eisen voor nieuwe ict-voorzieningen. Ze geven antwoord op de vraag “wat is er nodig om dit experiment op grotere schaal te laten slagen?” Wat werkt, wordt doorontwikkeld en beheerd in de Kennishub leren & innoveren en de ict-infrastructuur. Zo komen de resultaten beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen.

Over welke thema’s gaan de transformatiehubs?

We beginnen met de thema’s Wendbaar georganiseerd onderwijs en Digitale leermaterialen. Later starten transformatiehubs met andere thema’s zoals, Studiedata en AI, EdTech en XR.

Waarom zijn deze thema’s gekozen?

Op de thema’s wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs en digitale leermaterialen vindt al veel samenwerking plaats in de sectoren. We zijn al behoorlijk ver met het uitdenken en organiseren van wat er nodig is op deze thema’s. Door met deze onderwerpen te beginnen, kunnen we snel tempo maken.

Zijn dit de enige transformatiehubs?

Nee, we starten met deze thema’s en treffen tegelijk voorbereidingen voor drie andere transformatiehubs. Die beginnen twee jaar later. In de planning staan de thema’s Studiedata en AI, XR en EdTech. Op basis van de voorbereidingen wordt besloten of deze transformatiehubs kansrijk genoeg zijn. We gaan er alleen mee van start als alle sectoren (mbo, hbo en wo) meedoen.

Wat gebeurt er in de infrastructuren?

In de Kennishub leren & innoveren en Digitale sectorvoorzieningen wordt gewerkt aan het borgen en delen van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De transformatiehubs leveren naast kennis ook eisen op voor nieuwe ict-voorzieningen. Ze geven antwoord op de vraag “wat is er nodig om dit experiment op grotere schaal te laten slagen?” Wat werkt, wordt doorontwikkeld en beheerd in de Kennishub leren & innoveren en Digitale sectorvoorzieningen. Zo komen de resultaten beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen.

De betrokken partijen

Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten doen mee. In samenwerking met SURF, het NRO, en andere organisaties in het onderwijs en daarbuiten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk.

Wat is de rol van de betrokken partijen?

Een stuurgroep ziet toe op het behalen van de doelstellingen in het programma. In de stuurgroep zitten zes bestuurders uit het mbo, hbo en wo. Als beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft ook SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, een zetel. De zetel voor de beheerder van de gedeelde kennisinfrastructuur moet nog worden ingevuld. Een onafhankelijke voorzitter zit de stuurgroep voor. Het ministerie van OCW is agendalid. Groepen van lerenden, docenten en ict-directeuren adviseren de stuurgroep. Een programmadirecteur maakt samen met een stafbureau de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen mogelijk.

Wat is de rol van het ministerie van OCW?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor dit programma een subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds ontvangen. Het ministerie van OCW legt daarover verantwoording af naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SURF, de penvoerder van het programma, vraagt namens de deelnemende partijen subsidie aan bij OCW voor de uitvoering van het programma. De stuurgroep van het programma legt (financiële) verantwoording af aan OCW. OCW is agendalid van de stuurgroep. OCW organiseert de samenhang met andere programma’s die raakvlakken hebben met Npuls.

Wat is de rol van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland?

Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Deze instellingen worden vertegenwoordigd door de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de MBO Raad. Deze koepelorganisaties hebben alle drie een zetel in de stuurgroep. Daarnaast zijn ze vertegenwoordigd in het programmateam (dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur) en in de coördinatieteams.

Wat is de rol van SURF?

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, is de penvoerder van het programma. Als ontwikkelaar en beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft SURF een zetel in de stuurgroep van het programma.

Werken jullie samen met andere NGF-gefinancierde projecten in het onderwijs?

Ja, dat doen we zeker, en in het bijzonder met deze drie projecten:
Nationale LLO Katalysator, Digitaal Onderwijs Goed geregeld en Ontwikkelkracht.

De financiën

Er is 560 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Npuls. Voor Fase 1 is 150 miljoen euro beschikbaar en onvoorwaardelijk toegekend. Het geld voor Fase 2 is voorwaardelijk toegekend, mits het programma succesvol Fase 1 doorloopt. Dit geld wordt op – grofweg – drie manieren ín instellingen besteed.

Hoe wordt het geld besteed in mijn instelling?

Er is een impulssubsidie beschikbaar voor alle instellingen om een Center for Teaching & Learning in te richten of uit te breiden. Dit is €500.000 per instelling. Daarbij wordt een cofinanciering van de instelling verwacht van ten minste 70%. Deze subsidies worden uitgekeerd via een regeling onder beheer van DUS-I, het subsidieloket van het ministerie van OCW. De inhoudelijke criteria voor toekenning en de leden van de beoordelingscommissie worden door de stuurgroep van het programma – en dus door de onderwijsinstellingen – bepaald.

Waar wordt in geïnvesteerd?

In het programma worden afspraken gemaakt over het inrichten van de (ict-)organisatie die voor alle onderwijsinstellingen gaan gelden. Voor alle 107 onderwijsinstellingen is ondersteuning beschikbaar om volgens die afspraken te werken. Hoe deze ondersteuning beschikbaar komt, wordt in de voorbereidingsfase uitgedacht. Dit kan in verschillende vormen (kleine stimuleringsregeling, ondersteuning in de vorm van tijdelijke adviseurs, etc.) zijn.

Daarnaast investeren we in experimenten met nieuwe manieren om het onderwijs vorm te geven en in onderzoek naar de nieuwe manieren van onderwijs aanbieden en leren. Deze worden georganiseerd vanuit de transformatiehubs, (experts uit) instellingen kunnen zich melden om hieraan mee te doen.

Hoe staat het met de plannen voor fase 2?

Een groot deel van het budget is een reservering voor de volgende fases van het project. Die plannen zijn bewust nog niet verder uitgewerkt. In de eerste twee jaar ontdekken we wat werkt. We houden in de gaten welke nieuwe ontwikkelingen om aandacht vragen, zodat we daar tijdig in kunnen investeren. Hierover hebben we nauw contact met alle betrokkenen: de onderwijssectoren, werkgevers, werknemers, ministeries en natuurlijk de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds.

Zit jouw antwoord er niet tussen?
Neem contact op