Kennishub leren & innoveren

(Voorheen Kennisinfrastructuur)
Kennis opdoen, delen en benutten  is van groot belang voor het onderwijs. Een gedeelde kennisinfrastructuur speelt hierin een belangrijke rol. Zo kunnen we in het onderwijs waardevolle inzichten en ervaringen met elkaar delen en evidence-informed te werk gaan bij de digitale transformatie.

Kennis maken en delen

 

Er is steeds meer aandacht voor de kansen en mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs. Ict-bekwaamheid wordt belangrijker, er wordt vaker online of hybride onderwijs gegeven en ook de arbeidsmarkt vraagt om digitale vaardigheden van professionals.    

Als rode draad door deze ontwikkelingen speelt de toenemende behoefte aan kennis over wat het beste werkt, als het gaat om digitalisering. Weten wat werkt, helpt om de goede keuzes te maken. Keuzes waarmee we onderwijs van wereldklasse laten zijn.  

In de Kennishub leren & innoveren werken we actief aan het opbouwen van nieuwe kennis, maar ook aan het ontsluiten en benutten van de kennis die er is. Ook ondersteunen en adviseren we de andere programmaonderdelen. Want in alle programmaonderdelen speelt kennis en het delen van kennis een belangrijke rol.  

De Kennishub leren & innoveren bestaat uit vier onderdelen: 

 • Er is al veel onderzoek gedaan. In het team Onderzoek & kennis ontsluiten we die kennis uit onderzoek, zodat deze nog beter benut kan worden. Dit doen we bijvoorbeeld door het publiceren van themapagina’s en leidraden via Onderwijskennis.nl. Ook brengt NRO calls uit om meer onderzoek te kunnen doen.

 

 • Er zijn al verschillende initiatieven, netwerken en platforms die bijdragen aan het ontwikkelen, delen en benutten van kennis over digitalisering en innovatie in het onderwijs. In het team Vindbaarheid versterken we deze. Bovendien werken we aan het optimaliseren van de vindbaarheid van kennis. 

 

 • Docentondersteuning en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van succesvolle implementatie van onderwijsinnovatie met ict. Binnen het team Docentondersteuning richten we ons op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat instellingen hun docenten zo goed mogelijk ondersteunen bij onderwijs(innovatie) met ict?’.
  Het is een integraal vraagstuk waarbij niet alleen de (kwaliteit van de) ondersteuning zelf maar juist ook
  aspecten als visie en beleid, leiderschap, leercultuur en ict– en kennisinfrastructuur cruciaal zijn. We willen dat er over twee jaar een sterk, actief landelijk netwerk is van onderwijskundige ict-professionals in het mbo, hbo en wo
  die zich direct of indirect bezighouden met het faciliteren en professionaliseren van (teams van) docenten op het gebied van onderwijs(innovatie) met ict. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en wensen vanuit de instellingen vertaald naar concrete produccten en diensten. Ook ondersteunt het netwerk de professionalisering van de onderwijskundig ict-professional zelf.

 

 • Voor de structurele ondersteuning van docenten bij het vernieuwen van hun onderwijs richten alle onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo een Center for Teaching & Learning (CTL) in. Daar vinden ze praktische ondersteuning, maar ook kennis uit onderzoek, en natuurlijk ook alle kennis en producten van de Npuls programmaonderdelen. Voor het (door)ontwikkelen van deze CTLs is een subsidieregeling beschikbaar. Vanuit het CTL-team ondersteunen wij bovendien bij de begeleiding van deze subsidieregeling en zorgen we voor onderlinge kennisdeling rondom CTLs. 

Voor wie doen we dit?

boeken

Docenten

… worden optimaal ondersteund in het toepassen van innovaties in hun onderwijs.

handen schudden

Docentondersteuners

… zoals onderwijskundig ict-professionals, onderwijskundigen en HR(D)-adviseurs kunnen docenten(teams) optimaal ondersteunen bij onderwijs (innovatie) met ict.

stijgende lijn

Opleidingsdirecteuren & onderwijsmanagers

… creëren de juiste randvoorwaarden voor docenten om ict op een effectieve en zinvolle manier in te zetten in hun onderwijs.

globe

Centers for Teaching & Learning

… ondersteunen docenten bij het vernieuwen van hun onderwijs.

beeldscherm foto

Beleidsafdelingen

… voor het primaire proces van het onderwijs.

data

Centrale diensten

… zoals facilitair, HR, ICT en de bibliotheek.

Wat willen we bereiken?

Vanuit het perspectief van onze doelgroep willen we het volgende bereiken:  

 • Als docent wil ik over de kennis, zelfvertrouwen én ondersteuning beschikken om gebruik te maken van de digitale middelen die mij helpen het beste onderwijs te verzorgen.  
 • Als onderwijsdirecteur wil ik voorstellen voor de inzet van digitale middelen kunnen beoordelen, zodat we gebruik maken van bewezen waarde van digitalisering in het onderwijs.  
 • Als ondersteunende dienst wil ik toegang hebben tot landelijk beschikbaare kennis, zodat we inzet van digitalisering in het onderwijs optimaal kunnen ondersteunen. 

 

In fase 1 van het programma werken we aan:  

 • In kaart brengen en versterken van kennisnetwerken;  
 • Ondersteunen van de andere programmaonderdelen met evidence-informed werken;  
 • Verbinding borgen tussen Npuls en lokale kennisnetwerken via een landelijk CTL-netwerk;  
 • Verkenning van een eenduidige vindplaats voor kennis vanonderwijsinnovatie;  
 • Subsidieregeling voor ondersteuning en opzetten van Centers for Teaching & Learning;  
 • Beschikbaar stellen van onderzoek via onderwijskennis.nl, kennisrotonde en leidraden van het NRO.  

 

Daarbinnen starten we met de volgende activiteiten:  

 • Eerste ronde voor ondersteuning bij het opzetten of (door)ontwikkelen van een CTL;  
 • Ontwikkeling leidraden rondom de thema’s open digitaal leermateriaal, wendbaar organiseren van onderwijs, digitale vaardigheden, studiedata & AI. 

 

Aanvoerders aan het woord  

 

pijlen naar beneden

Het jaarplan

Je kunt hieronder het jaarplan 2024 van de Kennishub leren & innoveren downloaden. Hier staan o.a. de doelstellingen en missie in van het programmaonderdeel.

Download hier het jaarplan
Vragen? Neem contact op met het team van de Kennishub leren & innoveren
Marian Kat-de Jong
Programmamanager
Aukje Leufkens
Aanvoerder
Irene Wannet
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen