Regeling OpenUp

Npuls lanceert de regeling OpenUp om samen met mbo, hbo en wo meer regie te krijgen op het gebruik van digitale en open leermaterialen. Een regeling waarmee onderwijsinstellingen in bijna 1,5 jaar het leren en werken met digitale en open leermaterialen verder brengen. Npuls zorgt voor begeleiding, kruisbestuiving, kennisontwikkeling en een financiële bijdrage.

Kans om regie over leermaterialen te pakken

Het maken, delen en (her)gebruiken van digitale en open leermaterialen biedt veel kansen voor lerenden, docenten en onderwijsinstellingen. Leermaterialen zijn belangrijk voor elke instelling en de roep om meer regie te pakken over de leermaterialen wordt groter. Om zo te voorkomen dat lerenden veel geld kwijt zijn aan lesmateriaal. Maar ook om duurzaamheid te bevorderen door gezamenlijk leermaterialen te ontwikkelen en open te delen. Zo behouden instellingen hun onafhankelijkheid en docenten hun autonomie over leermaterialen. Met de regeling OpenUp van de transformatiehub Digitale leermaterialen ondersteunt Npuls instellingen daar graag bij.

Regeling OpenUp

Met de regeling OpenUp geeft Npuls alle mbo-, hbo- en wo-instellingen de mogelijkheid om hun ambities met digitale en open leermaterialen te formuleren en realiseren. De regeling gaat over het gebruik van de drie categorieën digitale leermaterialen; gesloten, semi-open en open. Elke instelling heeft de gelegenheid haar eigen startsituatie vast te leggen met een impactscan, en daarbij een plan te maken om binnen bijna 1,5 jaar vooruitgang te boeken. Zo kiest elke instelling haar eigen aanpak die past binnen de eigen organisatie en realiseren ze een aantoonbare, structurele impact.

De regeling biedt gelegenheid om aan de slag te gaan met visie en beleid, systemen en platformen, bewustwording en implementatie. Npuls helpt met de verbinding tussen de deelnemende instellingen en het faciliteren van samenwerking aan landelijke en sectorbrede vraagstukken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met SURF die deelnemende instellingen ondersteunt bij het in gebruik nemen van diensten voor digitale leermaterialen.

Impactscan centraal

De impactscan staat centraal tijdens de gehele regeling: het is een kwalitatief instrument om bij de start aan te geven waar de instelling staat, waar zij naar toe wil, en waarmee zij de structurele impact meetbaar kan maken. Dit gebeurt aan de hand van 6 aandachtsgebieden:

 • Visie en beleid
 • Professionalisering
 • Cultuur
 • Samenwerking
 • Ondersteuning
 • Infrastructuur

Volg na aanmelding de instructie voor de uitvoer van de impactscan waarmee je je eigen startsituatie, groeiscenario en actieplan schetst en deze meetbaar maakt.

Instructie en templates voor impactscan OpenUp

Nicolai van der Woert vertelde tijdens de voorlichtingsbijeenkomst meer over de impactscan. Kijk de sessie terug (vanaf 20:00 minuten) en bekijk hier de presentatie.

Checklist regeling OpenUp

Doel

Instellingen regie laten nemen over hun leermaterialen, waarbij open leermaterialen een vanzelfsprekend alternatief zijn en leermaterialen altijd en overal toegankelijk zijn voor iedereen.

Welke instellingen mogen deelnemen?

Alle publiek bekostigde Nederlandse onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo.

Aantal deelnemende instellingen

In totaal kunnen 25 instellingen deelnemen, evenredig verdeeld over de sectoren mbo, hbo en wo.

Financiering

Er is een vergoeding van 60.000* euro per deelnemende instelling beschikbaar. Hiervan wordt 50% uitbetaald na toelating tot de regeling en 50% na uitgevoerde eindevaluatie. Dit bedrag stelt de instelling in staat om de inzet van een projectleider en/of betrokken specialist voor circa 1,5 jaar te financieren.

Looptijd

De uitvoer van de plannen binnen de instelling loopt van 1 september 2024 tot en met 31 december 2025.

Richtlijnen, bemensing en deelname aan bijeenkomsten

Elke deelnemende instelling benoemt een projectleider:

 • Die contactpersoon is voor Npuls.
 • Die acteert op strategisch- en beleidsniveau.
 • Die deelneemt aan de landelijke projectleidersbijeenkomsten. Deze vinden 1 à 2 x per kwartaal fysiek plaats.
 • Die een projectteam samenstelt met specialisten, zoals docentadviseurs (CTL), bibliotheekmedewerkers, onderwijsondersteuners, beleidsmedewerkers, docenten, inkoopmedewerkers en studenten.
 • Die zorgt voor inzet van betrokken specialisten uit de instelling voor de werk- en themabijeenkomsten.

Ondersteuning tijdens de regeling

 • Npuls organiseert diverse werk- en themabijeenkomsten voor de deelnemende instellingen ter ondersteuning van de projectleiders en betrokken specialisten.
 • De bijeenkomsten worden toegespitst op de behoeften van deelnemende instellingen en gepland in afstemming met de projectleider en gaan van start vanaf september.
 • Npuls zorgt voor begeleiding en faciliteert de samenwerking aan landelijke vraagstukken.
 • Lessons learned en praktische templates worden verzameld en open beschikbaar gemaakt. Deelnemers werken hieraan actief mee.
 • Npuls legt hierbij de verbinding met de Community edusources.

Inrichting systemen

 • Inzet van edusources, SURFsharekit en Wikiwijs Maken of Delen wordt geadviseerd, indien nodig gefinancierd en Npuls en SURF bieden hulp bij de technische inrichting voor de looptijd van de regeling.
  • Instellingen kunnen gebruik maken van andere (opslag)systemen, zolang deze te ontsluiten zijn via standaarden (bij voorkeur OAI-PMH) en deze volgens een geschikte standaard (bij voorkeur (NL)LOM) zijn gemetadateerd. De instelling dient dan zelf een eventuele conversie van leermaterialen technisch te begeleiden (team edusources kan hierin adviseren).
 • Npuls financiert de licentiekosten wanneer instellingen in het verleden nog geen aanspraak hebben gemaakt op een licentie vergoeding (dit staat los van de vergoeding voor bemensing).

Meten en monitoren

 • De impactscan wordt gebruikt bij het indienen van de aanvraag en is de startsituatie van de instelling: de instelling stuurt de resultaten van de impactscan incl haar actieplan op, ondertekend door een lid van het College van Bestuur.
 • De impactscan wordt halverwege de looptijd gebruikt om voortgang te meten en te bespreken in een een mid-term review (in template wordt voorzien).
 • De impactscan wordt gebruikt bij de eindevaluatie (in template wordt voorzien) Deze vindt plaats bij de deelnemende instelling.

Aanmelden voor de regeling

Instellingen melden zich aan in twee stappen:

 1. Vooraanmelding
  Het sleutelteam meldt de instelling aan voor de regeling OpenUp en verklaart hiermee de impactscan uit te voeren en een afgevaardigde te sturen naar de kick-off op dinsdag 14 mei 2024 van 13.00 tot 16.00 uur bij Domstad Utrecht of donderdag 16 mei van 9.30 tot 12.30 uur bij SURF in Utrecht. (het instemmingsformulier met ondertekening van het CvB is nog niet nodig) Aanmelden kan tot en met maandag 13 mei 2024 23.59 uur.
 2. Inschrijving
  De instelling schrijft zich definitief in door de resultaten van de impactscan ondertekend door een CvB-lid in te zenden via het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 juni 2024 23.59 uur. Bekijk de instructie en templates voor de impactscan.

Toelating tot de regeling

 • Een onafhankelijke commissie beoordeelt de impactscans inhoudelijk. De commissie bestaat uit de volgende leden:
  • Frank van der Hoeven – programmamanager Open Science, TU Delft
  • Rose van Iperenburg – informatiemanager HAN University of Applied Sciences / aanvoerder hbo Digitale sectorvoorzieningen
  • Marc Dietzenbacher – MBO Raad / verbinder mbo transformatiehub Digitale leermaterialen
  • Nicolai van der Woert – RadboudUMC / expert open leermaterialen (adviseur)
 • Dit doet zij op basis van onderstaande vier criteria. Hiervoor gebruiken ze een weging per criterium die onderdeel is van de impactscan.
 • De commissie stelt de definitieve lijst met toegekende instellingen vast.

 

Criteria

1. Ambitie

De instelling heeft een groeipad voor ogen en laat in de aanvraag minimaal zien hoe te komen tot een plan en de implementatie daarvan.

2. Impact

De instelling maakt de impact voor de komende 1,5 jaar én daarna voldoende concreet aan de hand van de 6 aandachtsgebieden uit de impactscan.

3. Acties

Er zijn acties geformuleerd voor alle 6 aandachtsgebieden van de impactscan.
Deze acties zijn concreet en specifiek.
Er is beschreven hoe de acties een duurzame plek in de organisatie krijgen door stappen op het gebied van visie en beleid.
Evaluatieaanpak en –criteria zijn geformuleerd.

4. Planning en realisatie

Helderheid en realisme van de planning en ureninzet.
Adequaatheid van de projectorganisatie.

Tijdlijn

15 april 2024 Lancering OpenUp
16 april 2024 15.00 – 16.30 uur
22 april 2024 10.00 – 11.30 uur
Online voorlichtingsbijeenkomst (bekijk hier de opname terug en bekijk hier de presentatie)
13 mei 2024 23.59 uur Deadline aanmelding door sleutelteam (instemmingsformulier met ondertekening van het CvB nog niet nodig)
14 mei 2024 13.00 – 16.00 uur bij Domstad in Utrecht
16 mei 2024 9.30 – 12.30 uur bij SURF in Utrecht
Kick-off met toelichting over de uitvoer van de impactscan, het maken van een actieplan en de definitieve inschrijving voor de regeling OpenUp.
Bekijk de presentatie
14 mei 2024 – 14 juni 2024 Uitvoer impactscan door de instelling incl. mogelijkheid tot stellen van
vragen in vragenuurtjes.Maandag 27 mei 2024 
13:00 – 14:00 
Link naar meeting 
 
Woensdag 5 juni 2024 
13:30 – 14:30  
Link naar meeting
14 juni 2024 Deadline inzenden definitieve inschrijving met de vragenlijst van de impactscan, het actieplan en instemmingsformulier
ondertekend door het College van Bestuur
17 juni 2024 – 28 juni 2024 Beoordeling van inschrijvingen
1 juli 2024 Bekendmaking van deelnemende instellingen
10 september 2024 Startbijeenkomst voor projectleiders
1 september 2024 – 31 december 2025 Looptijd regeling OpenUp
januari 2026 Eindevaluatie
Bepalen vervolgstappen voor deelnemende instellingen

 

Heb je vragen over de regeling? Check de FAQ of mail naar leermaterialen@npuls.nl