Microcredentials in het mbo

 

Aanleiding

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt flexibiliteit van het onderwijs. Beroepen verbreden zich, of worden juist specialistischer. Werkenden zullen zich continu moeten bijscholen, opscholen of omscholen om hun vaardigheden en kennis goed te laten aansluiten bij wat gevraagd wordt op de (regionale) arbeidsmarkt. De behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties is groot en onderwijsinstellingen zullen daar steeds sneller en flexibeler op inspringen.

Ook buiten de mbo-sector en buiten Nederland spelen deze ontwikkelingen. Op 16 juni 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een aanbeveling betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt aangenomen. De aanbeveling heeft als doel de ontwikkeling, uitvoering en erkenning van microcredentials in verschillende instellingen, bedrijven en sectoren en over de grenzen heen te ondersteunen.

Microcredentials zijn kleinere onderwijseenheden met een zelfstandige arbeidsmarktwaarde die gebruikt kunnen worden om mensen na hun startkwalificatie gericht bij, om of op te scholen. Hiermee wordt het mogelijk voor scholen om met bedrijven in de regio meer regie op het onderwijsaanbod te pakken, en snel en flexibel in te springen op vragen vanuit de arbeidsmarkt. Het werken vanuit een eenduidig “systeem” en gezamenlijke afspraken is daarbij van belang. Dit geeft transparantie, vergroot de uitwisselbaarheid en zorgt voor het gewenste civiele effect.

Plek in het mbo

In het mbo zijn er verschillende erkende waardepapieren, namelijk diploma’s, mbo-certificaten en mbo-verklaringen. Een diploma is gericht op het voltooien van een door het Ministerie van OCW vastgestelde volledige kwalificatie. Mbo-certificaten en mbo-verklaringen daarentegen worden uitgegeven als er delen van een kwalificatie zijn behaald. Mbo-certificaten zijn eveneens landelijk vastgesteld, terwijl een mbo-verklaring wordt uitgereikt aan studenten die bij het afronden van hun opleiding niet in aanmerking komen voor een diploma of mbo-certificaat.

Daar zit nog ruimte tussen die het mbo nu niet biedt: een microcredential. Een microcredential kan worden ingezet wanneer er voor de leervraag geen ​erkend diploma of mbo-certificaat voor handen is, maar de lerende en/of de arbeidsmarkt wel​ belang hecht aan certificering.

Veelgestelde vragen over microcredentials:

Wat zijn microcredentials?

Microcredentials zijn de bewijzen van de leeruitkomsten die een lerende heeft opgedaan na een korte leerervaring. Deze leeruitkomsten zijn getoetst aan transparante en duidelijk gedefinieerde criteria. Leerervaringen die leiden tot een microcredential zijn ontworpen om de lerenden te voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die sociale, persoonlijke, culturele of arbeidsmarktvragen beantwoorden. Microcredentials zijn eigendom van de lerende, kunnen worden gedeeld en zijn draagbaar. Ze staan op zichzelf of worden gecombineerd in grotere credentials. Ze rusten op afgesproken kwaliteitsstandaarden​.

Wat zijn de uitgangspunten voor microcredentials in het mbo?

  1. Een microcredential is een kleinere eenheid in het mbo.
  2. Een microcredential wordt beschreven in leeruitkomsten en een indicatie van niveau.
  3. De leeruitkomsten van een microcredential hebben een zelfstandige arbeidsmarktwaarde: landelijk, regionaal en/of internationaal.
  4. De minimumomvang van een microcredential is een indicatie van studielast van 240 sbu.
  5. Er is een leerervaring gekoppeld aan de microcredential.
  6. De microcredential is een goed herkenbaar en erkend instrument.
  7. De behaalde microcredential worden geregistreerd in een landelijk register en zijn deelbaar en draagbaar.
  8. Een microcredential stelt een onderwijsinstelling in staat om bottom-up ontwikkeling samen met het bedrijfsleven mogelijk te maken.
  9. Microcredentials richten zich, in eerste instantie, alleen op de LLO-markt na het behalen van een startkwalificatie.
  10. Er zijn, na het hebben van een startkwalificatie, geen formele drempels voor toegang tot microcredentials.

Hoe borgen we de kwaliteit van microcredentials?

Voor het mbo gaan we werken met een gezamenlijk kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is transparant en eenduidig voor alle microcredentials die worden uitgegeven door de bekostigde mbo-instellingen. Hierdoor kennen microcredentials altijd dezelfde kwaliteitsstandaarden en zijn deze herkenbaar, erkenbaar en uitwisselbaar.

Vragen

Heb je vragen over de pilot Microcredentials? Neem dan contact op met: A.Brouwer@fcroc.nl